چند نوع برد الکترونیکی داریم؟

چند نوع برد الکترونیکی داریم؟