قطعه تقلبی چه فرقی با اصلی دارد؟

قطعه تقلبی چه فرقی با اصلی دارد؟