قطعه الکترونیک اصلی را چگونه تشخیص دهیم

قطعه الکترونیک اصلی را چگونه تشخیص دهیم