قطعه الکترونیکی اصل چه فرقی با تقلبی دارد؟

قطعه الکترونیکی اصل چه فرقی با تقلبی دارد؟