ساخت برد چشمک زن

روش ساخت برد چشمک زن :

این طراحی برد را با آردینو خدمت شما ارائه میدهیم. طراحی برد الکترونیکی با آردینو امروز طرفداران زیادی پیدا کرده است. چشمک زن LED  نیز یک گزینه پرمخاطب است. ساخت برد چشمک زن LED  در عین سادگی پرکاربرد است. برنامه با روشن و خاموش کردن LED  شروع میشود.

ابزار و قطعات لازم برای ساخت برد:

۱.  برد بودر یک عدد
۲.  برد آردوینو Uno R3 یک عدد
۳.  LED  یک عدد
۴.  مقاومت ۳۳۰Ω  یک عدد
۵. سیم جامپر  ۲ عدد

روش مونتاژ قطعات در ساخت برد چشمک زن:

برای مونتاژ قطعات از تصویر زیر کمک بگیرید:

ساخت برد

برد الکترونیکی چشمک زن LED

نکته قابل توجه این است که پایه کوتاه تر برای پایه کاتد و منفی است.

زمانی که میخواهید مقاومت را در برد نصب کنید باید پایه آن را ۹۰ درجه خم کرده و یا آنها را کوتاه تر کنید.

نرم افزار و برنامه آردوینو :

ابتدا  نرم افزار آردینو را باز میکنیم. در این نرم افزارها کدهای مورد نظر ساخت برد چشمک زن را میتوانیم داشته باشیم. جهت شروع بخش sketch را با کلیک بر روی New باز میکنیم.

کدهای برنامه آردوینو :

/*
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board

void setup() { // initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(2, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(2, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

مسائل مهم :

چرا از pinMode  استفاده میشود؟

قبل از اینکه از پایه های آردینو استفاده کنیم. باید نوع پایه ها را تعیین کنیم. یعنی این پایه های خروجی باشند یا ورودی. به همین دلیل باید  تابع pinMode را بکار ببریم.

 چرا از digitalWrite استفاده میشود؟

این تابع کمک میکند زمانی که یک پایه خروجی است. میزان آن  High یا صفر باشد.

بازده کار:

ساخت برد چشمک زن LED  به همین سادگی ست و برای افرادی که تازه شروع به کار میکنند مناسب است. زمانی که برنامه را اجرا کنیم باید LED  ها روشن و خاموش شوند. اگر عکس العملی نشان ندادند باید اتصالات یا آپلود صحیح برنامه را بررسی کنیم.

تغییر شدت نور LED با آردوینو:

وقتی با ساخت برد چشمک زن آشنا شدیم. حال باید با تغییر شدت نور هم کمی آشنا شویم.  تابع ()analogWrite از تکنیک مدولاسیون عرض پالس (PWM) جهت خاموش و روشن کردن یک پایه با نسبتی مشخص، استفاده میشود. از طرفی برای تغییر شدت نور LED متصل به پایه نیزکاربرد دارد.

قطعات لازم برای ساخت برد :

۱. برد بورد یک عدد
۲.برد آردینو Uno R3 یک عدد
۳. LED  یک عدد
۴. مقاومت ۳۳۰ اهم یک عدد
۵. سیم جامپر دو عدد

برنامه آردوینو :

/*
Fade
This example shows how to fade an LED on pin 9 using the analogWrite() function.
Melec.ir
The analogWrite() function uses PWM, so if you want to change the pin you’re using, be
sure to use another PWM capable pin. On most Arduino, the PWM pins are identified with
a “~” sign, like ~3, ~5, ~6, ~9, ~10 and ~11.
*/

int led = 9; // the PWM pin the LED is attached to
int brightness = 0; // how bright the LED is
int fadeAmount = 5; // how many points to fade the LED by
// the setup routine runs once when you press reset:

void setup() {
// declare pin 9 to be an output:
pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:

void loop() {
// set the brightness of pin 9:
analogWrite(led, brightness);
// change the brightness for next time through the loop:
brightness = brightness + fadeAmount;
// reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(300);
}

مسائل مهم در اجرای برنامه :

پایه ۹ را در تابع ()setup به عنوان پایه LED در نظر میگیریم. تابع ()analogWrite در حلقه اصلی برنامه باید قرار بگیرد.

به تابع دو آرگومان میدهیم:

شماره پایه مورد نظر
مقدار نسبت PWM . این مقدار روی پایه قید میشود.

میزان  PWM  جهت خاموش رو روشن شدن LED  و تغییر نور باید بین ۰ و ۲۵۵ تعیین شود. مقدار صفر کاملا خاموش و مقدار ۲۵۵ کاملا روشن است. برای کمک به ما در برنامه بالا متغیر  brightness قرار گرفته است. زمانی که حلقه تکرار میشود این متغیر نیز بوسیله متغیر fadeAmount بیشتر میشود. زمانی که شدت نور  مقادیر ۰ یا ۲۵۵ شود، مقدار متغیر fadeAmount قرینه خواهد شد.

 مقدار PWM  توسط تابع ()analogWrite در هر لحظه تغییر میکند. بنابراین تاخیر تعیین شده در انتهای حلقه، سرعت تغییر روشنایی را تنظیم میکند. اگر میزان تاخیر را تغییر دهیم، میتوانیم تاثیرگذاری آن روی زمان روشن و خاموش بودن LED را چک کنیم.

بازده پروژه:

این برنامه کمک میکند، شدت نور LED تدریجا تغییر کند.

روش فعال کردن LED  با آردینو:

بعد از ساخت برد چشمک زن LED و فراگیری برنامه های تغییر شدت نور بهتر است با فعال کردن آن نیز آشنا شویم.برای اینکار یک LDR را به ورودی آنالوگ آردوینو متصل میکنیم.به شکلی که با خواندن آن LED ها روشن شوند. جهت اتصال، سنسور فتوسل یا  LDR به پایه آنالوگ آردوینو، آن را به یک مقاومت ۱۰ کیلو سری وصل میکنیم.مانند شکل زیر:

سفارش طراحی برد الکترونیکی

روش اتصال سنسور فتوسل

 فتوسل یک مقاومت متغییر نسبت به نور است. هر چی نور بیشتر شودف مقاومت آن کمتر میشود. بنابراین اگر میزان تاریکی بیشتر شود مقاومت آن بیشتر میشود. زمانی که فتوسل را با مقاومت ده کیلو سری میکنیم، یک تقسیم ولتاژ مقاومتی ایجاد میشود.طبق آن هرچه تاریک تر باشد، ولتاژ سرهای فتوسل بیشتر میشود. بنابراین بهتر است میزان روشنایی را با سه LED  تعیین کنیم.

طراحی برد الکترونیکی

روش بستن برد

کدهای برنامه :

int ledPin1 = 2; // LED 1
int ledPin2 = 3; // LED 2
int ledPin3 = 4; // LED 3
int photocellPin = A0;
int photocellReading;

void setup(void) {
// برای اینکه مقدار خوانده شده آنالوگ را ببینیم از سریال مانیتور استفاده میکنیم
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin1, OUTPUT); // Set LED 1 to be Output خروجی قرار دادن ال ای دی ها
pinMode(ledPin2, OUTPUT); // Set LED 2 to be Output
pinMode(ledPin3, OUTPUT); // Set LED 3 to be Output
}

void loop(void) {
photocellReading = analogRead(photocellPin); // مقدار خوانده شده آنالوگ را درون متغییر میریزد

Serial.print(“Analog reading = “);
Serial.print(photocellReading); // مقدار آنالوگ را در سریال مانیتور نشان میدهد

//

if (photocellReading < 150) {

Serial.println(” – Dark”);

digitalWrite(ledPin1,HIGH);

digitalWrite(ledPin2,LOW);

digitalWrite(ledPin3,LOW);

} else if (photocellReading < 550) {

Serial.println(” – Light”);

digitalWrite(ledPin2,HIGH);

digitalWrite(ledPin1,LOW);

digitalWrite(ledPin3,LOW);

} else if (photocellReading < 900) {

Serial.println(” – Bright”);

digitalWrite(ledPin3,HIGH);

digitalWrite(ledPin1,LOW);

digitalWrite(ledPin2,LOW);

} else {

Serial.println(” – Very bright”);}

//delay(1000);

}

برای توضیحات برنامه با کارشنان ویتا در تماس باشید. هر گونه سوال یا مطلبی در اینباره دارید را با ما مطرح کنید.

نظری وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *